м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 50

Понеділок - П'ятниця
10:00 - 18:00

Прокласти маршрут
toggle menu

Реєстрація винаходу

Винахід –  технічне рішення, що є новим, корисним у господарській діяльності і може бути практично застосоване. Визнаний офіційними експертами, винахід може отримати правову охорону від держави і стати об’єктом інтелектуальної власності, що засвідчується особливим правоохоронним документом, який має назву патент.

Умови патентоспроможності винаходу

Патентоспроможність – сукупність властивостей технічного рішення, без наявності яких воно не може бути визнано винаходом на основі чинного законодавства. Умовою патентоспроможності винаходу є задоволення наступних критеріїв: новизна, винахідницький рівень і промислова придатність.

  • Винахід є новим, якщо воно не відомо з рівня техніки.
  • Винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він явно не випливає з рівня техніки.
  • Рівень техніки включає будь-які відомості, що стали загальнодоступними в світі до дати пріоритету винаходу.

Розкриття інформації, що відноситься до винаходу, автором винаходу, заявником або будь-якою особою, яка одержала від них прямо або побічно цю інформацію, в результаті чого відомості про сутність винаходу стали загальнодоступними (в тому числі в результаті експонування винаходу на виставці), не є обставиною, що перешкоджає визнанням патентоспроможності винаходу, за умови, що заявка на видачу патенту на винахід подана до федерального орган виконавчої влади з інтелектуальної власності протягом шести місяців з дня розкриття інформації. Тягар доказування того, що обставини, в силу яких розкриття інформації не перешкоджає визнанню патентоспроможності винаходу, мали місце, лежить на заявника.

Винахід є промислово придатним, якщо воно може бути використано в промисловості, сільському господарстві, охороні здоров’я, інших галузях економіки або в соціальній сфері.

Не є винаходами:

1) відкриття;

2) наукові теорії і математичні методи;

3) рішення, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів і спрямовані на задоволення естетичних потреб;

4) правила і методи ігор, інтелектуальної або господарської діяльності;

5) програми для ЕОМ;

6) рішення, які полягають тільки в поданні інформації.

 

Відповідно до цього пункту виключається можливість віднесення цих об’єктів до винаходів тільки в разі, коли заявка на видачу патенту на винахід стосується цих об’єктів як таких.

Не надається правова охорона як винахід:

1) сортам рослин, породам тварин і біологічних способів їх отримання, тобто способам, повністю складається з схрещування і відбору, за винятком мікробіологічних способів та отриманих такими способами продуктів;

2) топографіям інтегральних мікросхем.

Інформація та документи, необхідні для подачі заявки на отримання патенту на винахід

1) заяву про видачу патенту із зазначенням автора винаходу і заявника – особи, яка має право на отримання патенту, а також місця проживання або місця знаходження кожного з них;

2) опис винаходу, що розкриває його сутність з повнотою, достатньою для здійснення винаходу фахівцем в даній області техніки;

3) формулу винаходу, ясно виражає його сутність і повністю засновану на його описі;

4) креслення й інші матеріали, якщо вони необхідні для розуміння суті винаходу;

5) реферат;

6) дані про пріоритетній заявці: дата, номер і країна подачі або її завірена копія (при вимаганні пріоритету відповідно до Паризької Конвенції);

7) якщо заявка подається через представника, – довіреність, підписана заявником / скріплена печаткою для юридичної особи.

Етапи патентування винаходу

 

Патент – це охоронний документ:

– видається Патентним Відомством країни на певний термін;

– засвідчує авторство і виключне право на винахід; і

– наділяє патентовласника правом власності на винахід.

Патентування – це процедура отримання патенту, яку умовно можна розділити на кілька основних етапів:

  1. Проведення патентного дослідження.

Необхідність проведення попереднього патентного дослідження обумовлена ​​2-мя причинами:

– обов’язковість відповідності винаходу одному з умов патентоспроможності винаходів – “світової новизни” і відповідно необхідністю встановити, що заявляється винахід дійсно є новим;

– вимогою Патентного Відомства про обов’язковість включення посилань на прототип і аналог винаходу при складанні опису винаходу.

Процедура патентування повинна починатися з визначення рівня техніки шляхом вивчення існуючих аналогів і прототипів технічного рішення. На основі виявлених аналогів приймається рішення про доцільність патентування технічного рішення і формах його захисту (патент на винахід або патент на корисну модель).

  1. Підготовка матеріалів (описи, формули, креслень, реферату).

Заявка на видачу патенту на винахід в Російській Федерації повинна містити: заяву про видачу патенту; опис винаходу; формулу винаходу; креслення (якщо на них є посилання в описі) і реферат. Порядок складання заявок чітко регламентуються правилами Патентного Відомства.

Опис винаходу має розкривати його сутність з повнотою, достатньою для здійснення винаходу фахівцем в даній області техніки.

Обсяг правової охорони визначається формулою винаходу, яка повинна коротко і одночасно ясно відображати суть винаходу. Тому непрофесійно складена формула винаходу є безкоштовним розкриттям інформації про технічному рішенні.

  1. Оформлення та подача заявки.

Оформлення і подача заявки проводиться після отримання замовлення, що містить всі необхідні матеріали.

Після подачі заявки протягом 1-3 робочих днів Замовник отримує копії поданих матеріалів з відміткою відомства про отримання матеріалів заявки.

  1. Формальна експертиза заявки.

В ході проведення формальної експертизи перевіряється наявність у заявці повного комплекту необхідних документів і правильність їх оформлення.

У разі відповідності матеріалів заявки вимогам Патентного Відомства відразу після завершення формальної експертизи заявнику надсилається повідомлення про її позитивному результаті і про дату подачі заявки на винахід.

  1. Публікація відомостей про заявку на винахід.

Після закінчення строку з дня подачі заявки на винахід, що пройшла формальну експертизу з позитивним результатом відомості про заявку на винахід публікується в офіційному бюлетені.

  1. Державна реєстрація винаходу і видача патенту.

Якщо винахід відповідає умовам патентоздатності, а також всім іншим встановленим вимогам,  державний орган з інтелектуальної власності приймає рішення про видачу патенту на винахід за умови сплати відповідного патентного мита.

Более детальную информацию вы можете узнать во время консультации – личной, по телефону, посредством переписки по электронной почте, Skype, Viber.

Замовити послугу
Введите ваше имя и телефон.
Мы в ближайшее время свяжемся с вами.
* Ваші данні не будуть передані 3-м особам
Контакти
м. Львів, вул. Ген. Чупринки, 50
office@kirdapartners.com.ua